Přijímáme online platby

Loga kreditních karet


Vše o nákupu

V této sekci naleznete všechny potřebné a zákonem povinné informace či dokumenty, týkající se celého nákupního procesu na našem e-shopu.

Pokud vám cokoliv nebude jasné nebo jste některou z informací nenalezli, neváhejte nás kontaktovat, budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

Autodoplňky-obchod.cz s.r.o.

se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

identifikační číslo: 24786276

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174128

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.autodoplnky-obchod.cz

Korespondenční adresa pro doručování vráceného zboží, reklamací, písemností a dalších dokumentů nebo zásilek je Autodoplňky-obchod.cz, Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové.

Kontaktní telefonní číslo sloužící jako zákaznická linka pro dotazy: +420 732 147 896 (v provozu pondělí-pátek 08:00-16:30).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Autodoplňky-obchod.cz s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, identifikační číslo: 24786276, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174128 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.autodoplnky-obchod.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Protože to webové rozhraní našeho obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.     Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 •  v hotovosti na provozovně prodávajícího na adrese Autodoplňky-obchod.cz, Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové
 •  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 •  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2100238920 / 2010, vedený u společnosti FIO Banka (dále jen „účet prodávajícího“)
 •  bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené platební brány GOPAY (bankovní online tlačítka + platební karty)
 •  bezhotovostně platební kartou přes terminál na provozovně prodávajícího na adrese Autodoplňky-obchod.cz, Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – faktura od prodávajícího bude v tiskové podobě součástí zásilky, na vyžádání jej prodávající může dodatečně zaslat v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: Autodoplňky-obchod.cz, Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové, nebo na reklamace@autodoplnky-obchod.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.4.1. pokud Kupující při převzetí a kontrole zásilky zjistí pochybení ze strany Prodávajícího v typu nebo množství zboží, nebo bude některá z položek chybět, je Prodávající povinen na vlastní náklady tuto skutečnost okamžitě napravit.

7.2.4.2. pokud bude Kupující nucen díky pochybení Prodávajícího odeslat špatně zaslané zboží zpět k Prodávajícímu, veškeré náklady s tím spojené mu budou Prodávajícím obratem uhrazeny v plné výši.

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7.      Po přijetí reklamace je reklamujícímu v případě uplatnění reklamace zasláním zboží na adresu prodejce odesláno potvrzení o přijetí zboží a zahájení reklamace . Potvrzení o zahájení reklamačního řízení bude zasláno na e-mail zákazníka, který byl uveden u provedené objednávky na zboží. V případě osobního doručení reklamovaného zboží na prodejnu prodejce v pracovní době je takové potvrzení o zahájení reklamačního řízení vystaveno na místě a je předáno zákazníkovi v tištěné podobě.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@autodoplnky-obchod.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.       Prodávající ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovává tyto osobní údaje kupujícího:

  • - jméno a příjmení
  • - e-mailová adresa
  • - adresa
  • - telefonní číslo
  • - název firmy
  • - IČ, DIČ

9.2.      Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Název firmy, IČ a DIČ, budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let  od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů prodávajícího.

9.3.      Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

9.4.      Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. poskytovatelé cloudových služeb
 2. poskytovatelé software pro správu a evidenci objednávek
 3. poskytovatelé software pro řešení zákaznické podpory
 4. společnosti poskytující účetní služby
 5. společnosti poskytující marketingové služby a software
 6. společnosti poskytující přepravní služby
 7. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

9.5.      Prodávající nemá osobu tzv. pověřence. Prodávajícího lze kontaktovat na emailové adrese info@autodoplnky-obchod.cz

9.6.      Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu prodávajícího,
 • požadovat po prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů - výmaz prodávající provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.7.      Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.8.     Prodávající je registrován jako zpracovatel osobních údajů u UOOU pod registračním číslem: 00057181.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa pro doručování: Autodoplňky-obchod.cz, Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové 

adresa elektronické pošty: info@autodoplnky-obchod.cz  reklamace@autodoplnky-obchod.cz

telefon: +420 732 147 896

V Praze dne 24.5.2018

Tyto obchodní podmínky ke stažení PDF-32

Formulář o odstoupení od smlouvy/reklamaci ke stažení PDF-32

Archiv VOP

Všeobecné obchodní podmínky ze dne 28.2.2017

Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

9.1.       Prodávající ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovává tyto osobní údaje kupujícího:

  • - jméno a příjmení
  • - e-mailová adresa
  • - adresa
  • - telefonní číslo
  • - název firmy
  • - IČ, DIČ

9.2.      Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi kupujícím a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Název firmy, IČ a DIČ, budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let  od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů prodávajícího.

9.3.      Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

9.4.      Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 1. poskytovatelé cloudových služeb
 2. poskytovatelé software pro správu a evidenci objednávek
 3. poskytovatelé software pro řešení zákaznické podpory
 4. společnosti poskytující účetní služby
 5. společnosti poskytující marketingové služby a software
 6. společnosti poskytující přepravní služby
 7. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

9.5.      Prodávající nemá osobu tzv. pověřence. Prodávajícího lze kontaktovat na emailové adrese info@autodoplnky-obchod.cz

9.6.      Kupující bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu prodávajícího,
 • požadovat po prodávajícím informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
 • vyžádat si u prodávajícího přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů - výmaz prodávající provede, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9.7.      Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

9.8.     Prodávající je registrován jako zpracovatel osobních údajů u UOOU pod registračním číslem: 00057181.

Reklamace zboží

Online centrum pro reklamaci zboží - NOVINKA na našem e-shopu

Využijte nejrychlejšího a elegantního způsobu, jak nám říci o svém problému se zbožím. Stačí jen zadat svůj email do políčka níže a přes online centrum zadáte bleskově svůj požadavek.

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“) zakoupené na www.autodoplnky-obchod.cz, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně provozovatel www.autodoplnky-obchod.cz, tedy dodavatel.

Prodávající je společnost Autodoplňky-obchod.cz s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ:24786276, DIČ: CZ24786276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174128. Autodoplňky-obchod.cz s.r.o. je podnikatelský subjekt, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem pro Kupujícího spotřebitele a 12 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně provozovny společnosti.

Průběh reklamace

1) Kupující doručí zboží, které reklamuje na korespondenční adresu Prodávajícího, kterou je prodejna Prodávajícího. Adresa prodejny je: Autodoplňky-obchod.cz, Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové.

2) V případě doručení reklamace osobně je Kupujícímu vystaven Reklamační list na počkání. V případě doručení poštou, nebo podobným způsobem, je Reklamační list Kupujícímu vystaven a zaslán na elektronickou adresu, kterou Kupující uvedl u své objednávky jako kontaktní, neuvede-li Kupující výslovně adresu jinou, a to v nejbližším možném termínu od doručení reklamace Prodávajícímu.

3) Reklamační řízení bude vyřízeno v zákonem stanověné lhůtě, nejdéle však 30 dnů, nedohodnou-li se Kupující a Prodávající výslovně jinak.

4) O vyřízení reklamace bude Kupující informován buďto zasláním zboží zpět společně s reklamačním protokolem - to v případě, že bude reklamace zamítnuta, zboží opraveno nebo vyměněno za nový kus. V případě, že bude reklamace uznána a zákazníkovi bude vrácena kupní cena, bude o tomto informován buďto telefonicky nebo elektronickou poštou a to na tel. čísle, respektive e-mailové adrese, které uvedl v objednávce, neuvedl-li Kupující výslovně jinak.

V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na úhradu přiměřené náhrady dopravného, které Kupující užil k doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

Adresa na zaslání zboží

Autodoplňky-obchod.cz s.r.o.

Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové

Kontakty na reklamační oddělení

tel.: +420 732 147 867

email: reklamace@autodoplnky-obchod.cz

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. června 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Obchodní podmínky ke stažení PDF-32

Formulář o odstoupení od smlouvy/reklamaci ke stažení PDF-32

Ceník a možnosti dopravy

Při nákupu v hodnotě objednávky nad 1500 Kč s DPH je dopravné ZDARMA.

 •   0 Kč - osobní odběr na prodejně v Hradci Králové
 • 59 Kč - osobní odběr na více než 200 výdejních místech sítě Uloženka (dobírka + 29 kč)
 • 89 Kč - Balík do ruky Česká Pošta (dobírka + 29 Kč)
 • 89 Kč - Balík na poštu Česká Pošta (dobírka + 29 Kč)
 • 89 Kč - Expresní balík Geis (dobírka + 29 Kč)

Informace o možnostech a cenách dopravy na Slovensko naleznete zde..

Osobní odběr v Hradci Králové

Zboží bude připraveno k vyzvednutí na naší kamenné prodejně - (areál bývalé Oděvy) Kalendova 688/11, 500 04 Hradec Králové. 
Otevírací doba: PO-PÁ 8:00-16:30. Zde je možná platba v hotovosti i platební kartou. O nejbližším termínu převzetí budete informování emailem nebo telefonicky.

Balík do ruky - Česká pošta

mcith_logo-balik-do-ruky

Zásilka bude odeslána prostřednictvím služby Balík do ruky České pošty. Zásilka Vám bude doručena první pracovní den následující po odeslání, kdy Vás na doručovací adrese navštíví řidič České pošty, spravující vaši lokalitu.

Pokud vás doručovatel České pošty nezastihne, nechá v poštovní schránce oznámení a zásilka zůstane uložena na vaší dodací poště. Balík na poště zůstane pouze 7 kalendářních dnů, než bude odeslán zpět k nám. Můžete ale poštu požádat o opakované doručení balíku v určitý den nebo prodloužení úložní doby.

Balík do ruky - Česká pošta

logo-balik-na-postu1

Zásilka bude připravena k vyzvednutí na vybrané poště následující pracovní den po odeslání. V den expedice Vám bude emailem zaslána informace o čísle balíku, datu doručení a částce k úhradě.

Výhodou balíku na poštu je možnost výběru doručení přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete.

Expresní balík - Kurýrní služba Geis

logo_loginPage (2)

Zásilka bude odeslána prostřednictvím služby Expresní balík Kurýrní služby Geis, která doručuje balíky ve všední dny od 8 do 18 h. Zásilka Vám bude doručena první pracovní den následující po odeslání, kdy Vás bude kontaktovat řidič, spravující vaši lokalitu a domluví si s Vámi podrobnosti předání. Řidiči můžete zaplatit v hotovosti.

Pokud vás řidič nezastihne při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení a doručí vám zásilku následující pracovní den.

Osobní odběr na pobočce Uloženka (více než 200 výdejních míst v ČR)

ulozenka-na-web

Zásilka bude odeslána na Vámi zvolenou pobočku/výdejní místo (síťě výdejních míst Uloženka Premium a Partner) viz aktuální seznam níže. Zásilka bude připravena k osobnímu odběru na Vámi zvolené pobočce první pracovní den následující po odeslání, zaplatit je možné ji v hotovosti na některých pobočkách i platební kartou. O připravené zásilce na Vaší pobočce budete informováni službou Uloženka emailem i sms.

uloz pobocky 31-5-17

Kontrola balíku při převzetí

Před převzetím zásilky zkontrolujte, zda je obal balíku a lepící páska neporušená. V případě jakýchkoli nesrovnalostí balík nepřebírejte. Součástí zásilky je faktura - daňový doklad, který slouží při případné reklamaci jako doklad o nákupu.

balik1balik2balik3

Ceník a možnosti platby

ZDARMA - platba v hotovosti nebo platební kartou na kamenné prodejně v Hradci Králové

ZDARMA - platba objednávky předem na náš účet

ZDARMA - platba objednávky online přes platební bránu GOPAY (platební karty a bankovní tlačítka)

29 Kč - platba na dobírku doručovateli nebo pracovníkovi kurýrní služby

29 Kč - platba v hotovosti nebo platební kartou na zvoleném výdejním místě

V hotovosti

Hotově můžete zaplatit zboží při osobním odběru na naší provozovně v Hradci Králové, nebo při převzetí zboží na Vámi zvolené pobočce HeurekaPoint nebo DPD ParcelShop (výdejní místa Uloženka / prodejny Mountfield a depa DPD).

Platba předem na náš účet

Zboží zaplatíte předem na náš účet. Údaje k platbě obdržíte v informačním emailu po odeslání objednávky. Zásilka je expedována až po připsání částky na náš účet.

Dobírka

Doběrečné platíte v hotovosti doručovateli České pošty nebo na její příslušné pobočce. Doběrečné platíte v hotovosti nebo online platební kartou kurýrovi PPL.

Platby online přes GOPAY

Platební brána GOPAY představuje moderní, jednoduchou, rychlou a bezpečnou online platbu za zboží. GOPAY spolupracuje s největšími českými bankami a je pod neustálou kontrolou České národní banky.

Tento způsob platby je téměř identický jako běžný bankovní převod. Proti klasickému převodu je však pohodlnější a rychlejší, protože kupující má automaticky předvyplněný příkaz k úhradě. Po dokončení platby může prodejce ihned zkontrolovat zaplacenou částku a může tak rychleji odeslat zboží.

Rychlý on-line převod můžete využívat, pokud jste majitelem platební karty nebo klientem některé z velkých bank a máte přístup k internetovému bankovnictví.

Doprava zdarma při nákupu nad 1500 Kč

Nakupte v celkové hodnotě zboží alespoň 1500 Kč (cena s DPH po slevách a po případném využití slevových kupónů) a dopravu za vás zaplatí Autodoplňky-obchod.cz. Akce platí do odvolání na všechny nákupy splňující podmínky.

V případě, že bude hodnota nákupu vyšší než 1500 Kč a z tohoto nákupu bude v naší zákonné lhůtě 30 dnů vrácena taková část, že bude po vrácení hodnota odebraného zboží nižší než 1500 Kč s DPH, bude k takovému nákupu doúčtováno dopravné dle ceníku, který byl v době provedení objednávky platný.

Cena doúčtovaného poštovného je odečtena z vracené částky zákazníkovi.

Storno objednávky

Kupující může objednávky stornovat telefonicky na tel. +420 732 147 896 nebo e-mailem na info@autodoplnky-obchod.cz a to pokud možno ještě před tím, než je objednávka vyexpedována z našeho skladu a je o tom informován.

V případě provedené úhrady předem na účet nebo formou platební brány Payu bude kupujícímu tato částka odeslána zpět na účet nejpozději následující pracovní den po dni, kdy kupující informoval prodávajícího o stornu objednávky.

Vrácení a výměna zboží do 30 dnů

Online centrum pro vrácení nebo výměnu zboží - NOVINKA na našem e-shopu

Využijte nejrychlejšího a elegantního způsobu, jak nám říci o svém problému se zbožím. Stačí jen zadat svůj email do políčka níže a přes online centrum zadáte bleskově svůj požadavek.

 

Vrácení zboží do 30 dnů

Ze zákona vám jako koncovému zákazníkovi náleží právo na vrácení nepoužívaného zboží ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu. My tuto oficiální lhůtu samozřejmě respektujeme ale aby toho nebylo málo, snažíme se opět přidat něco navíc.

Všechny produkty zkoušíme a máme k nim takovou důvěru, že máte od nás celý měsíc (30 dnů) na vrácení doplňků, které jsou "na živo" jiné, než jste z nich měli pocit při prohlížení na internetu. Většina e-shopů nabízí tradičních 14 dní na vrácení, tak jak jim ukládá zákon. U nás máte 2x více času se v klidu rozhodnout.

Pravidla, za kterých lze vrátit zboží, se řídí Obchodními podmínkami a bodem č.5 Odstoupení od smlouvy.

Pokud nechcete využít výše uvedenou možnost si celý případ vrácení nebo výměny vyřešit a sledovat online, můžete formulář vyplnit ručně dle níže uvedených pokynů.

Pošlete nám nevyhovující zboží prosím zpět na níže uvedenou adresu do Hradce Králové. Do zásilky přiložte originální daňový doklad o nákupu, na jehož druhé straně najdete vytisknutý Formulář o odstoupení od smlouvy. Pokud jste daňový doklad někde potratili, můžete si tento formulář stáhnout níže, nebo je i součástí emailu o expedici zboží.

My zásilku obdržíme následující pracovní den a po kontrole zboží vrátíme náklady v nejbližším možném termínu. Vrátíme vám částku za celou objednávku, tedy peníze za zboží i za poštovné s doběrečným, pokud bylo účtováno. Celé vrácení zboží trvá jen několik dnů. Nebudeme vaše finanční prostředky zbytečně zadržovat a posílat je zpět až těsně před uplynutím zákonem stanovené lhůty.

Výměna nevyhovujícího zboží

Nepoškozené, v originálním obalu pečlivě zabalené zboží zašlete prosím zpět na níže uvedenou adresu, přiložte doklad o nákupu a uveďte do formuláře o výměně zboží, za co přesně chcete zboží vyměnit - značka, model, barva, velikost atd.

Zboží po přijetí zkontrolujeme a v nejkratší možné době vám zašleme nově vybrané. Při první výměně nebudeme účtovat poplatek za balné a poštovné, pouze při vzniku doplatku je k rozdílové částce účtováno doběrečné 29 Kč, pokud není uhrazena převodem.

V případě výměny střešního boxu za jiný budeme z důvodu nadrozměrné zásilky vždy účtovat poštovné a balné ve výši 250 Kč.

Pokud je vrácené zboží k výměně použito či poškozeno, máme my jako prodávající, právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu, případně zboží odmítnout a zaslat ho na náklady kupujícího zpět.

Snažíme se chovat k Vám, našim zákazníkům naprosto slušně a s úctou.

Adresa pro výměnu nebo vrácení zboží

Autodoplňky-obchod.cz 
Kalendova 688/11 
500 04 Hradec Králové

Kontakty na reklamační oddělení

tel.: +420 732 147 867

email: reklamace@autodoplnky-obchod.cz

Obchodní podmínky ke stažení PDF-32

Formulář o odstoupení od smlouvy/reklamaci ke stažení PDF-32

Výhody registrace a věrnostního programu

Výhody registrace a věrnostního programu

 • nebudete muset nikdy znovu vkládat vaše kontaktní údaje
 • můžete sledovat vaší objednávku a kontrolovat, v jaké fázi je její vyřizování
 • získejte postupně zajímavé slevy na všechny naše produkty

Věrnostní program mohou samozřejmě využívat i zákazníci ze Slovenska, v tabulce níže najdou objemové slevy v Eurech.

Vaše další opakované nákupy se na Vašem účtu sčítají a můžete dosáhnout na Vyšší objemové slevy dle tabulky níže. Veškeré zboží v e-shopu se Vám pak po přihlášení zobrazuje už s konkrétní slevou, na kterou jste díky Vaší věrnosti dosáhnul/a.

Výše nákupu Výše slevy
   
Celkem nad 3500,- kč s DPH / 140 EUR     3%
Celkem nad 7000,- kč s DPH / 280 EUR     4%
Celkem nad 10000,- kč s DPH / 400 EUR     5%
Zasíláme na Slovensko

Nakupovat na našem e-shopu můžete samozřejmě i v eurech. Pro zobrazení cen v eurech si v pravém horním rohu překlikněte na ikonku EUR pod slovenskou vlaječkou.

Ceny poštovného

6,49 € - Kurýrní služba Geis - Exportný balík do 48h (dobírka + 1,49 €)

4,99 € - osobní odběr na pobočce Uloženky (dobírka + 1,49 €)

Možnosti dopravy 

Exportný balík do 48h - Kurýrní služba Geis Slovensko

Zásilka bude odeslána na Slovensko prostřednictvím dopravce Geis Slovensko. Zásilka Vám bude doručena nejdříve druhý pracovní den, následující po odeslání, kdy vás bude řidič dopravce Geis telefonicky kontaktovat, aby s Vámi domluvil podrobnosti předání, oznámí Vám přibližný čas doručení a další případné náležitosti.

Pokud vás řidič nezastihne při prvním pokusu o doručení, zanechá v poštovní schránce oznámení s kontaktem na sebe. S řidičem si samozřejmě můžete dohodnout pozdější termín předání.

Osobní odběr na pobočce Uloženka (celkem více než 10 výdejních míst)

Zásilka bude odeslána na pobočku/výdejní místo (síťě výdejních míst Uloženka). Zásilka bude připravena k osobnímu odběru na této pobočce druhý pracovní den, následující po odeslání. O připravené zásilce na pobočce budete informováni službou Uloženka emailem i sms.

ulozenky slovensko 

 

Slovník pojmů

kde naleznete přesnější vysvětlení odborných, technických nebo jenom Vámi neznalých pojmů či frází v obsahu webu..

Souhlas se zpracováním OÚ - registrace účtu

Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace do zákaznického účtu

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti Autodoplňky-obchod.cz s.r.o., se sídlem
  Praha - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800, IČ: 247 86 276, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174128 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • adresa
 • země
 • telefonní číslo
 • název firmy
 • IČ, DIČ
 1. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu a zemi je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem .

Název firmy, IČ a DIČ, budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále po dobu 3 let od posledního přihlášení.

 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 2. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 3. poskytovatelé cloudových služeb
 4. poskytovatelé software pro správu a evidenci objednávek
 5. poskytovatelé software pro řešení zákaznické podpory
 6. společnosti poskytující účetní služby
 7. společnosti poskytující marketingové služby a software
 8. společnosti poskytující přepravní služby
 9. poskytovatelé inzertních služeb
 10. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 11. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

Informace o zpracování souborů Cookies

Informace o zpracování souborů Cookies

 1. Společnost Autodoplňky-obchod.cz s.r.o., se sídlem Praha - Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800, IČ: 247 86 276, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 174128, jakožto provozovatel této webové stránky (dále jen „Správce“), užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou užity za účelem:
 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • fungování webových stránek
 1. Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).
 2. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu info@autodoplnky-obchod.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 3. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 4. Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě.

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče, případně na výše uvedené kontaktní adrese.

 1. Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.
 2. Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Sklik a Zboží.cz, provozované společností Seznam.cz a.s., sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5
 • Poskytovatelem služby Facebook, provozované společností Facebook Inc, Menlo Park,  California, USA
 • Poskytovatelem služby Shoptet.cz, provozované společností Shoptet s.r.o., Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 69
 • Poskytovatelem služby Samba.ai, provozované společností DiffSolutions s.r.o., Nad Mlýnským potokem 640/10, 107 00 Praha 10
 • Poskytovatelem služby Smartsupp, provozované společností Smartsupp.com s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno
 1. Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány tak, že:
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, případně si vyžádat kopii,
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
 • požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů – výmaz provede, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Správce,
 • v případě automatizovaného zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.
 1. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

analytická

Google Analytics

Získání statistických informací

Dle nastavení prohlížeče, popř. do odstranění

 

 

 

 

 

 

 

Stránka 1 z 1 - 13 položek celkem