Reklamace zboží

Online centrum pro reklamaci zboží - NOVINKA na našem e-shopu

Využijte nejrychlejšího a elegantního způsobu, jak nám říci o svém problému se zbožím. Stačí jen zadat svůj email do políčka níže a přes online centrum zadáte bleskově svůj požadavek.

 

icon-retino

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“) zakoupené na www.autodoplnky-obchod.cz, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“). Veškerým údajům uvedeným níže jsou nadřazena pravidla stanovená v bodu 7. Obchodních podmínek prodávajícího.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní pokud smluvními stranami jsou na jedné straně Spotřebitel a na druhé straně provozovatel www.autodoplnky-obchod.cz, tedy Prodávající.

Prodávající je společnost Autodoplňky-obchod.cz s.r.o., se sídlem Kalendova 879, 500 04  Hradec Králové, identifikační číslo 24786276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 50049. Autodoplňky-obchod.cz s.r.o. je podnikatelský subjekt, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu je Spotřebitel. Záruční lhůta 24 měsíců začíná běžet převzetím Zboží Spotřebitelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží běží původní záruční lhůta podle datumu jeho 1. převzetí.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost Spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (Záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto Záručního listu vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení věci (fakturu), který musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat kromě specifikace Zboží jméno a příjmení Spotřebitele a jeho bydliště. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Vyřízení reklamace

V případě, že Spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v Záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní Spotřebitel právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Spotřebitel je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Spotřebitele.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Spotřebiteli převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně provozovny společnosti.

Průběh reklamace

1) V případě zjištění závady na Zboží je vhodné, aby Spotřebitel kontaktoval Prodejce telefonicky či e-mailem a o vzniklém problému informoval. Není-li možné vyřešit závadu/problém touto komunikací, Spotřebitel doručí reklamované zboží na korespondenční adresu Prodávajícího, kterou je prodejna Prodávajícího na adrese Autodoplňky-obchod.cz, Kalendova 879, 500 04 Hradec Králové. K odeslání Zboží lze mj. využít objednávku přepravy v Online centru pro reklamaci zboží. O přijetí Zboží k reklamaci bude Spotřebitel informován elektronicky do e-mailové schránky uvedené v objednávce. 

2) V případě doručení reklamace osobně na prodejnu je Spotřebiteli vystaven Protokol o přijetí Zboží k reklamaci. V případě doručení přepravcem je Reklamační list Kupujícímu vystaven a zaslán na elektronickou adresu, kterou Spotřebitel uvedl u své objednávky jako kontaktní, neuvede-li Spotřebitel výslovně adresu jinou, a to v nejbližším možném termínu od doručení reklamace Prodávajícímu.

3) Reklamační řízení bude vyřízeno v zákonem stanovené lhůtě, nejdéle však 30 dnů, nedohodnou-li se Spotřebitel a Prodávající výslovně jinak.

4) O vyřízení reklamace bude Spotřebitel informován zasláním zboží zpět společně s Reklamačním protokolem - to v případě, že bude reklamace zamítnuta, nebo bude zboží opraveno nebo vyměněno za nový kus. V případě, že bude reklamace uznána a Spotřebiteli bude vrácena kupní cena, bude o tomto informován buďto telefonicky nebo elektronickou poštou a to na tel. čísle, respektive e-mailové adrese, které uvedl v objednávce, neuvedl-li Spotřebitel výslovně jinak.

V případě oprávněné reklamace má Spotřebitel právo na úhradu přiměřené náhrady dopravného, které Spotřebitel užil k doručení reklamovaného zboží Prodávajícímu.

Adresa pro zaslání zboží

Autodoplňky-obchod.cz s.r.o.

Kalendova 879, 500 04 Hradec Králové

Kontakty na reklamační oddělení

tel.: +420 732 147 867

email: reklamace@autodoplnky-obchod.cz

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 3 . ledna 2023. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Obchodní podmínky ke stažení PDF-32

Formulář o odstoupení od smlouvy/reklamaci ke stažení PDF-32